Hội nghị quốc tế

Viễn Cảnh Đông Nam Bộ

SOUTHEAST VIETNAM OUTLOOK

31/05/2018 & 6&7&8/12/2018

Đại học Thủ Dầu Một

Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: Kinh nghiệm các quốc gia châu Á và bài học cho vùng Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

số 06 Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa,
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

45 BÀI VIẾT

40 DIỄN GIẢ

8 TRƯỜNG ĐẠI HỌC

MỤC TIÊU

  • Chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về vấn đề nguồn nhân lực của các quốc gia trong khu vực châu Á và trên thế giới;
  • Kết nối các học giả, doanh nghiệp và lãnh đạo địa phương hướng đến một nhận thức chung về vấn đề nguồn nhân lực trong bối cảnh Công nghiệp 4.0, từ đó xây dựng những giải pháp hữu hiệu với sự tham gia đồng bộ của các bên liên quan;
  • Xây dựng hệ sinh thái tri thức với sự phối hợp giữa các bên liên quan để từng bước hiện thực hóa tầm nhìn cho sự phát triển của vùng Thành phố Hồ Chí Minh
Tải file tài liệu::
1

- Kinh nghiệm giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng đòi hỏi của doanh nghiệp trong bối cảnh mới
- Các doanh nghiệp tổ chức đào tạo và đào tạo lại cho lao động: Tình hình trong các doanh nghiệp thuộc vùng Thành phố Hồ Chí Minh và kinh nghiệm của các doanh nghiệp ở châu Á
- Hợp tác quốc tế (khu vực châu Á) trong đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao

2

- Thực trạng đời sống (kinh tế, văn hóa, tinh thần, tín ngưỡng, tâm lý,…) của người lao động tại các doanh nghiệp trong xu thế nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
- Thách thức và cơ hội việc làm trong bối cảnh CMCN 4.0 ở vùng Thành phố Hồ Chí Minh.
- Vấn đề an sinh xã hội và xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong kỉ nguyên kĩ thuật số

3

- Kinh nghiệm xây dựng mô hình quản lý nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp trong bối cảnh CMCN 4.0.
- Chính sách quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của chính quyền địa phương và doanh nghiệp.
- Chiến lược thu hút, bố trí, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao trong các doanh nghiệp hiện đại
- Dự báo về nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho vùng Thành phố Hồ Chí Minh
- Kinh nghiệm xây dựng mô hình quản lý nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp trong bối cảnh CMCN 4.0.
- Chính sách quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của chính quyền địa phương và doanh nghiệp.
- Chiến lược thu hút, bố trí, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao trong các doanh nghiệp hiện đại
- Dự báo về nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho vùng Thành phố Hồ Chí Minh

4

- Các công nghệ mới của thế giới và những tác động của chúng đối với nền kinh tế châu Á
- Chiến lược phát triển các công nghệ mới của thế giới tại một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới
- Những vấn đề đặt ra và bài học kinh nghiệm của việc ứng dụng các công nghệ mới trên thế giới trong phát triển doanh nghiệp tại một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới